AUKCIONO ORGANIZAVIMO TVARKA IR SĄLYGOS

I. Aukciono taisyklėse vartojamos sąvokos

 1. Aukcionas – Aukciono organizatoriaus valdomoje Interneto platformoje
  (tinklalapyje, svetainėje, portale ) organizuojamas terminuotas Turto pardavimas kainos
  pakėlimo būdu, kai Potencialiam pardavėjui nuosavybės teise priklausantis Turtas siūlomas
  parduoti neribojant kainą, o Turto pirkimo-pardavimo sutartis (įskaitant Preliminariąją sutartį)
  sudaroma su Galutinę aukščiausią kainą pasiūliusiu Aukciono laimėtoju.
 2. Aukciono dalyvis – potencialus pirkėjas, užsiregistravęs Aukciono sistemoje,
  susipažinęs su Aukciono taisyklėmis ir sudaręs su Aukciono organizatoriumi Aukciono paslaugų
  sutartį. Pirkėjais gali būti tik patikimos įmonės ar verslininkai, užsiimantys miško supirkimo
  veikla.
 3. Aukciono mokestis – Aukciono organizatoriui mokama įmoka, nurodyta
  Aukciono sistemoje ir/arba Aukciono paslaugų sutartyje, skaičiuojama nuo galutinės
  aukščiausios pasiektos Turto pardavimo kainos. Sumokama per 3 dienas nuo Preliminarios
  sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo.
 4. Turtas – Pardavėjui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, ir/arba
  mediena išsikirtimui, medienos sortimentai, kurie yra siūlomi Aukcione.
 5. Aukciono organizatorius – UAB „Girių servisas“, j.a. kodas 302782859, buveinė
  Krokuvos g.53-3,Vilnius LT-09306
 6. Aukciono laimėtojas – didžiausią kainą pasiūlęs Aukciono dalyvis, kurį Aukciono
  organizatorius paskelbė Aukciono laimėtoju.
 7. Konfidenciali informacija – bet kokia verslo, teisinė ir/arba techninė informacija:
  1) susijusi su Aukciono paslaugų sutarties turiniu ir/ar jos vykdymu; 2) susijusi su Aukciono
  paslaugų sutarties šalies ir/ar jos partnerių verslu, veikla, santykiais; 3) bet kokia informacija
  ir/arba bet kokie dokumentai kuriuos šalys pateikė viena kitai Aukciono paslaugų sutarties
  vykdymui, taip pat informacija ir dokumentai, atsiradę paminėtos sutarties vykdymo metu; 4) bet
  kokia kita informacija, kurią šalys viena kitai pateiks raštu, žodžiu ir/arba kitais būdais.
  Abejojant, ar konkreti informacija yra konfidenciali, ja būtina laikyti konfidencialia.
 8. Pardavėjas – Turto savininkas ar jo įgaliotas asmuo, kuris padedamas Aukciono
  organizatoriaus, ketina parduoti ir sudaro dėl Turto Preliminarią bei Pirkimo – pardavimo sutartį.
 9. Pirkėjas – Aukciono laimėtojas, su kuriuo dėl Turto sudaromos Preliminari
  sutartis bei Pirkimo-pardavimo sutartis.
 10. Pirkimo-pardavimo sutartis – pagrindinė Turto pirkimo-pardavimo sutartis,
  sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.
 11. Preliminarioji sutartis – Aukciono organizatoriaus parengtas Pardavėjo ir Pirkėjo
  preliminarus susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis Pardavėjas ir Pirkėjas
  įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – Pirkimo-pardavimo sutartį.
 12. Potencialus pardavėjas – asmuo (fizinis arba juridinis), Aukciono organizatoriaus
  valdomoje Interneto platformoje (tinklalapyje, svetainėje, portale) www.giriuaukcionai.lt
  užpildęs Aukciono organizatoriaus siūlomą Formą ir pateikęs savo ir siekiamo parduoti Turto
  duomenis Aukciono organizatoriui siekiant ateityje gauti pasiūlymų. Užpildydamas Formą,
  Potencialus pardavėjas patvirtina, jog Formoje nurodytas turtas nuosavybės teise priklauso jam,
  arba jis yra savininko atstovas/įgaliotas asmuo (tokiu atveju pateikiamas atstovavimą/įgalinimus
  patvirtinantis dokumentas).
 13. Galutinė aukščiausia pasiekta kaina – Aukciono laimėtojo pasiūlyta aukščiausia
  Turto kaina.
 14. Forma – tai Potencialaus pardavėjo pateikta informacija apie jį ir Turtą, bei kita
  papildoma informacija, susijusi su Turtu.
 15. Aukciono sistema – tai Aukciono organizatoriaus valdoma ir tvarkoma sistema,
  kurioje yra pateikiama informacija apie Potencialių pardavėjų skelbiamus Turto pasiūlymus, bei
  Aukciono dalyviams suteikiamos galimybės kelti kainą atitinkamam Turto pasiūlymui.

II. Bendrosios Taisyklių nuostatos

 1. Ši Aukciono organizavimo tvarka ir sąlygos (toliau – Aukciono taisyklės)
  taikomos Aukciono dalyviams, Potencialiems pardavėjams, Aukciono laimėtojams, Pirkėjams,
  Pardavėjams ir Aukciono organizatoriui. Taip pat jos reglamentuoja Aukciono organizatoriaus ir
  Aukciono dalyvių santykius, susijusius su Aukciono sistemos naudojimu, paties Aukciono
  vykdymu, Turto pirkimo – pardavimo tvarką.
 2. Aukciono sistema skirta padėti parduoti Turtą ir suteikti galimybę Aukciono
  dalyviams varžytis dėl jo pirkimo. Aukcionas organizuojamas tik elektroniniu būdu per
  www.giriuaukcionai.lt.
 3. Aukciono organizatorius nekontroliuoja ir negarantuoja bet kurio Potencialaus
  pardavėjo ir/ar Aukciono dalyvio veiksnumo ar įgaliojimų veikti juridinio asmens vardu
  pakankamumo. Aukciono organizatorius netikrina jokios informacijos, kurią pateikia Potencialus
  pardavėjas, taip pat neatlieka jo tapatybės ir duomenų patikrinimo.
 4. Šios Aukciono taisyklės laikomos neatsiejama Aukciono paslaugų sutarties dalimi
  ir tampa privalomu teisiniu dokumentu.
 5. Aukciono dalyvio/Potencialaus pardavėjo sutikimas su Aukciono taisyklėmis
  išreiškiamas pasirašant sutartį Aukciono paslaugų sutartį.
 6. Šiose Aukciono taisyklėse pateiktos sąvokos visa apimtimi perkeliamos į
  Aukciono paslaugų sutartį.
 7. Paskelbus Aukciono laimėtoją, suinteresuotiems asmenims, turintiems pagal
  galiojančius įstatymus pirmumo teises įsigyti Turtą, pasiūloma pasinaudoti tokiomis teisėmis
  įstatymuose nustatyta tvarka. Jei tokie asmenys pageidauja įsigyti Turtą esamomis sąlygomis,
  t.y. už Aukciono laimėtojo pasiūlytą kainą, tuomet Preliminarioji sutartis (jei tokia jau
  pasirašyta) automatiškai tampa negaliojančią ir Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymas
  draudžiamas. Aukciono organizatorius ir Pardavėjas nėra atsakingi vienas kitam bei Aukciono
  laimėtojui už tai, kad pastarasis faktiškai negalėjo įsigyti Turto dėl suinteresuoto asmens
  apsisprendimo įsigyti Turtą pirmumo teise pagal galiojančius įstatymus. Tokiu atveju Aukciono
  organizatorius grąžina Aukciono laimėtojui Aukciono mokestį per 5 (penkias) darbo dienas nuo
  Turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo su suinteresuotu asmeniu.
 8. Jei Aukciono dalyvis, kuris nėra Aukciono laimėtojas, pasinaudoja įstatymuose
  numatyta pirmumo teise įsigyti Turtą, Aukciono organizatorius turi teisę nutraukti su juo
  Aukciono paslaugų sutartį.
 9. Kadangi pagal Preliminarios sutarties nuostatas tampa visiškai aišku, ką
  Pardavėjas nori parduoti ir ką Pirkėjas ketina įsigyti, tai Pardavėjas privalo perduoti Pirkėjui
  tokios kokybės Turtą, kad jis tiktų tam konkrečiam tikslui, arba įrodyti, kad atskleidė nurodytam
  tikslui naudoti esančius trūkumus ar kad jie buvo akivaizdūs (CK 6.333 str. 2 d., 4 d.).

III. Aukciono paskelbimas.

 1. Informacija apie kiekvieną rengiamą Aukcioną perduodama Aukciono
  organizatoriaus pateikiant Aukciono dalyviui nuorodą į Aukcioną bei Turtą, Aukciono paslaugų
  sutartyje nurodytu Aukciono dalyvio elektroniniu paštu.
 2. Skelbime apie Aukcioną pateikiama tokia informacija: Aukciono trukmė,
  informacija apie Turtą, dalyvių skaičius, Aukciono mokesčio dydis.
 3. Visa Aukciono organizatoriaus Aukciono sistemoje pateikta informacija apie
  Turtą laikytina teisinga, tačiau Aukciono organizatorius negarantuoja ir kitaip nepatvirtina
  pateiktos informacijos tikslumo, išsamumo ir kokybės, taip pat neįsipareigoja jos atnaujinti ir už
  tai neatsako. Už informacijos tikslumo, išsamumo ir kokybės patikrinimą atsako Aukciono
  dalyvis.

IV. Aukciono vykdymas

 1. Aukcioną organizuoja ir vykdo Aukciono organizatorius.
 2. Aukciono pradžia laikomas jo paskelbimas Aukciono sistemoje.
 3. Aukciono organizatorius bet kokiam konkrečiam Turtui gali taikyti skirtingus
  pardavimo terminus, atitinkamo Turto pardavimo trukmę nurodant Aukciono sistemos Turto
  aprašymo skiltyje.
 4. Aukciono dalyviui pateikiama informacija apie kitų kainų siūlymus.
 5. Aukciono organizatorius turi teisę savo nuožiūra iki Aukciono pabaigos momento
  pateikti Aukciono sistemoje bet kokius papildomus duomenis apie Turtą.
 6. Aukciono dalyviui suteikiama galimybė rinktis dalyvauti ar ne kiekviename
  rengiamame Aukcione.
 7. Norint pasiūlyti Aukcione kainą, būtina laukelyje „Pasiūlyti dabar“ įvesti savo
  siūlomą kainą ir paspausti mygtuką „Pasiūlyti dabar“. Sėkmingai pateikus kainą Aukciono
  dalyviui pateikiamas išplaukiantis pranešimas, jog jo pasiūlyta kaina priimta.
 8. Aukciono dalyvio siūlomų kainos didinimų kiekis neribotas, o minimalus kainos
  didinimas yra 100 (vienas šimtas) eurų.
 9. Kainos siūlymai teikiami iki Aukciono sistemoje ties konkretaus Turto nurodyto
  Aukciono pabaigos termino. Jei naujos kainos siūlymas pateikiamas per 5 (penkias) minutes iki
  Aukciono pabaigos, jis yra automatiškai pratęsiamas dar 5 (penkioms) minutėms. Pratęsimų
  skaičius neribojamas ir tęsiamas iki to momento, kai likus paskutinėms 5 (penkioms) minutėms
  iki Aukciono pabaigos sistemoje negaunamas nė vienas didesnės kainos siūlymas.
 10. Potencialiam pardavėjui sudaroma galimybė stebėti Aukciono eigą (suteikiama
  prieiga).
 11. Potencialiam pardavėjui bei Aukciono dalyviams apie Aukciono eigą informacija
  gali būti teikiama elektroniniu paštu bei trumposiomis žinutėmis (SMS).
 12. Aukciono sistema automatiškai apriboja Aukciono dalyviams tokios paties kainos
  siūlymą dėl to paties Turto. Esant tokiai situacijai, Aukciono sistema fiksuoja pirmiau pasiūliusio
  aukciono dalyvio kainą.
 13. Paskutinis, o kartu ir asmeninis kainos pasiūlymai kiekvienam Aukciono dalyviui
  nurodomi prie kiekvieno Turto aprašymo.
 14. Aukciono organizatorius turi teisę bet kuriuo momentu nutraukti/sustabdyti
  Aukcioną, nurodant objektyvias priežastis.

V. Aukciono pabaiga

 1. Aukcionas baigiasi automatiškai Aukciono sistemoje nurodytu momentu, išskurus
  kai Aukcionas automatiškai tęsiamas 36 punkte numatytu atveju. Pasibaigusio Aukciono būklė
  pasikeičia į „Pasibaigęs“.
 2. Aukcionas laikomas baigtu, kai pasibaigia jo skirtas terminas ir Aukciono
  sistemoje rodomas pranešimas, kuris taip pat siunčiamas ir aukciono dalyviams jų nurodytais
  elektroninio pašto adresais, o Aukciono organizatorius apie pabaigą skelbia Aukciono sistemoje.
 3. Pardavėjas informuojamas apie Aukciono pabaigą bei aukščiausią pasiūlytą Turto
  kainą bei turi teisę sutikti arba atmesti šį siūlymą.
 4. Aukciono laimėtoju pripažįstamas aukščiausią kainą pasiūlęs Aukciono dalyvis, ši
  kaina kartu yra ir Turto pardavimo kaina.
 5. Pardavėjui sutinkant su Aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina, Aukciono laimėtojas
  yra apie tai informuojamas ir jam suteikiamas 5 (penkių) darbo dienų laikotarpis Turto
  įsivertinimui. Jei Turtas atitinka vertę ir kokybę, per 3 (tris) darbo dienas tarp Pardavėjo ir
  Pirkėjo yra sudaroma Preliminarioji sutartis. Jei Turto reali būklė ženkliai skiriasi nuo Pardavėjo
  pateiktos informacijos ir/arba Aukciono metu pasiūlyta kaina yra akivaizdžiai neadekvati Turto
  vertei, Pirkėjas gali keisti savo siūlomą kainą.
 6. Pasibaigus aukcionui ir Pardavėjui sutinkant su Aukciono laimėtojo pasiūlyta
  kaina, Aukciono laimėtojas privalo sudaryti su Pardavėju Preliminariąją sutartį.

VI. Aukcionas laikomas neįvykusiu, kai:

 1. Aukcione nedalyvavo nė vienas Aukciono dalyvis.
 2. Aukciono laimėtojas nesudarė Preliminariosios sutarties (išskyrus 22 punktą).
 3. Pardavėjas vienašališkai atsisako pasirašyti Preliminariąją sutartį (išskyrus 22
  punktą) arba Pirkimo-pardavimo sutartį.
 4. Dėl Aukciono vykdymo metu iškilusių techninių nesklandumų Aukciono
  organizatorius negali nustatyti Aukciono laimėtojo.

VII. Teisės ir pareigos

 1. Aukciono organizatorius turi teisę bet kuriuo metu įspėti Aukciono dalyvį arba
  laikinai ir (ar) neapibrėžtam laikui sustabdyti, apriboti, pakeisti Aukciono dalyvio prenumeratos
  planą, arba panaikinti prieigą prie Aukciono sistemos, jeigu Aukciono dalyvis padarė tokį
  pažeidimą:
  52.1. jeigu Aukciono dalyvis, pripažintas Aukciono laimėtoju, per 46 punkte nurodytą terminą
  atsisako pirkti Turtą arba nesudaro su Pardavėju Preliminariosios sutarties (išskyrus 22 punkte
  nurodyto atvejo);
  52.2. jeigu po Preliminariosios sutarties sudarymo gaunama informacija, jog Aukciono dalyvis
  bando derėtis dėl Turto pirkimo sąlygų, ar mažinti Preliminarioje sutartyje nurodytą Turto kainą;
  52.3. jeigu Aukciono dalyvis bando tiesiogiai susisiekti su Potencialiu pardavėju, siekiant
  nupirkti Turtą ne Aukciono būdu;

52.4. jeigu Turto apžiūrai po suteikto termino Aukciono laimėtojas jo siūlomą kainą sumažina
daugiau, nei 5%, o po papildomos apžiūros paaiškėja, jog kainos sumažinimui nebuvo pagrindo;
52.5. Aukciono dalyvis perdavė informaciją/dokumentus/duomenis tretiesiems asmenims;
52.6. Aukciono dalyvis nesilaiko Aukciono paslaugų sutarties ir Aukciono taisyklių sąlygų.
Tokiu atveju Aukciono organizatorius pasilieka teisę vienašališkai nutraukti Aukciono paslaugų
sutartį, arba apriboti Aukciono dalyvio naudojimąsi Aukciono sistema Aukciono organizatoriaus
nurodytam terminui ir apie tai Aukciono dalyvį informavus elektroniniu paštu;
52.7. jeigu Aukciono dalyvis 90 (devyniasdešimties) dienų laikotarpyje neatlieka jokių kainos
siūlymų Aukciono sistemoje.

 1. Jeigu Aukciono dalyvis, pripažintas Aukciono laimėtoju, atsisako sudaryti arba
  nesudaro su Pardavėju Preliminariosios sutarties (išskyrus 22 punkte nustatytą atvejį) laikoma,
  kad jis atsisako pirkti Turtą, todėl netenka teisės toliau dalyvauti to paties Turto pirkime (kai dėl
  Turto vėl vykdomas Aukcionas).

VIII. Baigiamosios nuostatos

 1. Iškilusių ginčų sprendimas nustatytas Aukciono paslaugų sutartyje.
 2. Aukciono organizatorius pasilieka teisę bet kada papildyti ir/ar pakeisti Aukciono
  taisykles, nedelsiant apie tai informuodamas visus suinteresuotus asmenis bei paskelbdamas
  pakeistas Aukciono taisykles www.giriuaukcionai.lt, todėl aktualia taisyklių redakcija laikoma
  tik www.giriuaukcionai.lt paskelbtoji.

AUKCIONO ORGANIZAVIMO TVARKA IR SĄLYGOS

I. Aukciono taisyklėse vartojamos sąvokos

 1. Aukcionas – Aukciono organizatoriaus valdomoje Interneto platformoje
  (tinklalapyje, svetainėje, portale ) organizuojamas terminuotas Turto pardavimas kainos
  pakėlimo būdu, kai Potencialiam pardavėjui nuosavybės teise priklausantis Turtas siūlomas
  parduoti neribojant kainą, o Turto pirkimo-pardavimo sutartis (įskaitant Preliminariąją sutartį)
  sudaroma su Galutinę aukščiausią kainą pasiūliusiu Aukciono laimėtoju.
 2. Aukciono dalyvis – potencialus pirkėjas, užsiregistravęs Aukciono sistemoje,
  susipažinęs su Aukciono taisyklėmis ir sudaręs su Aukciono organizatoriumi Aukciono paslaugų
  sutartį. Pirkėjais gali būti tik patikimos įmonės ar verslininkai, užsiimantys miško supirkimo
  veikla.
 3. Aukciono mokestis – Aukciono organizatoriui mokama įmoka, nurodyta
  Aukciono sistemoje ir/arba Aukciono paslaugų sutartyje, skaičiuojama nuo galutinės
  aukščiausios pasiektos Turto pardavimo kainos. Sumokama per 3 dienas nuo Preliminarios
  sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo.
 4. Turtas – Pardavėjui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, ir/arba
  mediena išsikirtimui, medienos sortimentai, kurie yra siūlomi Aukcione.
 5. Aukciono organizatorius – UAB „Girių servisas“, j.a. kodas 302782859, buveinė
  Krokuvos g.53-3,Vilnius LT-09306
 6. Aukciono laimėtojas – didžiausią kainą pasiūlęs Aukciono dalyvis, kurį Aukciono
  organizatorius paskelbė Aukciono laimėtoju.
 7. Konfidenciali informacija – bet kokia verslo, teisinė ir/arba techninė informacija:
  1) susijusi su Aukciono paslaugų sutarties turiniu ir/ar jos vykdymu; 2) susijusi su Aukciono
  paslaugų sutarties šalies ir/ar jos partnerių verslu, veikla, santykiais; 3) bet kokia informacija
  ir/arba bet kokie dokumentai kuriuos šalys pateikė viena kitai Aukciono paslaugų sutarties
  vykdymui, taip pat informacija ir dokumentai, atsiradę paminėtos sutarties vykdymo metu; 4) bet
  kokia kita informacija, kurią šalys viena kitai pateiks raštu, žodžiu ir/arba kitais būdais.
  Abejojant, ar konkreti informacija yra konfidenciali, ja būtina laikyti konfidencialia.
 8. Pardavėjas – Turto savininkas ar jo įgaliotas asmuo, kuris padedamas Aukciono
  organizatoriaus, ketina parduoti ir sudaro dėl Turto Preliminarią bei Pirkimo – pardavimo sutartį.
 9. Pirkėjas – Aukciono laimėtojas, su kuriuo dėl Turto sudaromos Preliminari
  sutartis bei Pirkimo-pardavimo sutartis.
 10. Pirkimo-pardavimo sutartis – pagrindinė Turto pirkimo-pardavimo sutartis,
  sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.
 11. Preliminarioji sutartis – Aukciono organizatoriaus parengtas Pardavėjo ir Pirkėjo
  preliminarus susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis Pardavėjas ir Pirkėjas
  įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – Pirkimo-pardavimo sutartį.
 12. Potencialus pardavėjas – asmuo (fizinis arba juridinis), Aukciono organizatoriaus
  valdomoje Interneto platformoje (tinklalapyje, svetainėje, portale) www.giriuaukcionai.lt
  užpildęs Aukciono organizatoriaus siūlomą Formą ir pateikęs savo ir siekiamo parduoti Turto
  duomenis Aukciono organizatoriui siekiant ateityje gauti pasiūlymų. Užpildydamas Formą,
  Potencialus pardavėjas patvirtina, jog Formoje nurodytas turtas nuosavybės teise priklauso jam,
  arba jis yra savininko atstovas/įgaliotas asmuo (tokiu atveju pateikiamas atstovavimą/įgalinimus
  patvirtinantis dokumentas).
 13. Galutinė aukščiausia pasiekta kaina – Aukciono laimėtojo pasiūlyta aukščiausia
  Turto kaina.
 14. Forma – tai Potencialaus pardavėjo pateikta informacija apie jį ir Turtą, bei kita
  papildoma informacija, susijusi su Turtu.
 15. Aukciono sistema – tai Aukciono organizatoriaus valdoma ir tvarkoma sistema,
  kurioje yra pateikiama informacija apie Potencialių pardavėjų skelbiamus Turto pasiūlymus, bei
  Aukciono dalyviams suteikiamos galimybės kelti kainą atitinkamam Turto pasiūlymui.

II. Bendrosios Taisyklių nuostatos

 1. Ši Aukciono organizavimo tvarka ir sąlygos (toliau – Aukciono taisyklės)
  taikomos Aukciono dalyviams, Potencialiems pardavėjams, Aukciono laimėtojams, Pirkėjams,
  Pardavėjams ir Aukciono organizatoriui. Taip pat jos reglamentuoja Aukciono organizatoriaus ir
  Aukciono dalyvių santykius, susijusius su Aukciono sistemos naudojimu, paties Aukciono
  vykdymu, Turto pirkimo – pardavimo tvarką.
 2. Aukciono sistema skirta padėti parduoti Turtą ir suteikti galimybę Aukciono
  dalyviams varžytis dėl jo pirkimo. Aukcionas organizuojamas tik elektroniniu būdu per
  www.giriuaukcionai.lt.
 3. Aukciono organizatorius nekontroliuoja ir negarantuoja bet kurio Potencialaus
  pardavėjo ir/ar Aukciono dalyvio veiksnumo ar įgaliojimų veikti juridinio asmens vardu
  pakankamumo. Aukciono organizatorius netikrina jokios informacijos, kurią pateikia Potencialus
  pardavėjas, taip pat neatlieka jo tapatybės ir duomenų patikrinimo.
 4. Šios Aukciono taisyklės laikomos neatsiejama Aukciono paslaugų sutarties dalimi
  ir tampa privalomu teisiniu dokumentu.
 5. Aukciono dalyvio/Potencialaus pardavėjo sutikimas su Aukciono taisyklėmis
  išreiškiamas pasirašant sutartį Aukciono paslaugų sutartį.
 6. Šiose Aukciono taisyklėse pateiktos sąvokos visa apimtimi perkeliamos į
  Aukciono paslaugų sutartį.
 7. Paskelbus Aukciono laimėtoją, suinteresuotiems asmenims, turintiems pagal
  galiojančius įstatymus pirmumo teises įsigyti Turtą, pasiūloma pasinaudoti tokiomis teisėmis
  įstatymuose nustatyta tvarka. Jei tokie asmenys pageidauja įsigyti Turtą esamomis sąlygomis,
  t.y. už Aukciono laimėtojo pasiūlytą kainą, tuomet Preliminarioji sutartis (jei tokia jau
  pasirašyta) automatiškai tampa negaliojančią ir Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymas
  draudžiamas. Aukciono organizatorius ir Pardavėjas nėra atsakingi vienas kitam bei Aukciono
  laimėtojui už tai, kad pastarasis faktiškai negalėjo įsigyti Turto dėl suinteresuoto asmens
  apsisprendimo įsigyti Turtą pirmumo teise pagal galiojančius įstatymus. Tokiu atveju Aukciono
  organizatorius grąžina Aukciono laimėtojui Aukciono mokestį per 5 (penkias) darbo dienas nuo
  Turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo su suinteresuotu asmeniu.
 8. Jei Aukciono dalyvis, kuris nėra Aukciono laimėtojas, pasinaudoja įstatymuose
  numatyta pirmumo teise įsigyti Turtą, Aukciono organizatorius turi teisę nutraukti su juo
  Aukciono paslaugų sutartį.
 9. Kadangi pagal Preliminarios sutarties nuostatas tampa visiškai aišku, ką
  Pardavėjas nori parduoti ir ką Pirkėjas ketina įsigyti, tai Pardavėjas privalo perduoti Pirkėjui
  tokios kokybės Turtą, kad jis tiktų tam konkrečiam tikslui, arba įrodyti, kad atskleidė nurodytam
  tikslui naudoti esančius trūkumus ar kad jie buvo akivaizdūs (CK 6.333 str. 2 d., 4 d.).

III. Aukciono paskelbimas.

 1. Informacija apie kiekvieną rengiamą Aukcioną perduodama Aukciono
  organizatoriaus pateikiant Aukciono dalyviui nuorodą į Aukcioną bei Turtą, Aukciono paslaugų
  sutartyje nurodytu Aukciono dalyvio elektroniniu paštu.
 2. Skelbime apie Aukcioną pateikiama tokia informacija: Aukciono trukmė,
  informacija apie Turtą, dalyvių skaičius, Aukciono mokesčio dydis.
 3. Visa Aukciono organizatoriaus Aukciono sistemoje pateikta informacija apie
  Turtą laikytina teisinga, tačiau Aukciono organizatorius negarantuoja ir kitaip nepatvirtina
  pateiktos informacijos tikslumo, išsamumo ir kokybės, taip pat neįsipareigoja jos atnaujinti ir už
  tai neatsako. Už informacijos tikslumo, išsamumo ir kokybės patikrinimą atsako Aukciono
  dalyvis.

IV. Aukciono vykdymas

 1. Aukcioną organizuoja ir vykdo Aukciono organizatorius.
 2. Aukciono pradžia laikomas jo paskelbimas Aukciono sistemoje.
 3. Aukciono organizatorius bet kokiam konkrečiam Turtui gali taikyti skirtingus
  pardavimo terminus, atitinkamo Turto pardavimo trukmę nurodant Aukciono sistemos Turto
  aprašymo skiltyje.
 4. Aukciono dalyviui pateikiama informacija apie kitų kainų siūlymus.
 5. Aukciono organizatorius turi teisę savo nuožiūra iki Aukciono pabaigos momento
  pateikti Aukciono sistemoje bet kokius papildomus duomenis apie Turtą.
 6. Aukciono dalyviui suteikiama galimybė rinktis dalyvauti ar ne kiekviename
  rengiamame Aukcione.
 7. Norint pasiūlyti Aukcione kainą, būtina laukelyje „Pasiūlyti dabar“ įvesti savo
  siūlomą kainą ir paspausti mygtuką „Pasiūlyti dabar“. Sėkmingai pateikus kainą Aukciono
  dalyviui pateikiamas išplaukiantis pranešimas, jog jo pasiūlyta kaina priimta.
 8. Aukciono dalyvio siūlomų kainos didinimų kiekis neribotas, o minimalus kainos
  didinimas yra 100 (vienas šimtas) eurų.
 9. Kainos siūlymai teikiami iki Aukciono sistemoje ties konkretaus Turto nurodyto
  Aukciono pabaigos termino. Jei naujos kainos siūlymas pateikiamas per 5 (penkias) minutes iki
  Aukciono pabaigos, jis yra automatiškai pratęsiamas dar 5 (penkioms) minutėms. Pratęsimų
  skaičius neribojamas ir tęsiamas iki to momento, kai likus paskutinėms 5 (penkioms) minutėms
  iki Aukciono pabaigos sistemoje negaunamas nė vienas didesnės kainos siūlymas.
 10. Potencialiam pardavėjui sudaroma galimybė stebėti Aukciono eigą (suteikiama
  prieiga).
 11. Potencialiam pardavėjui bei Aukciono dalyviams apie Aukciono eigą informacija
  gali būti teikiama elektroniniu paštu bei trumposiomis žinutėmis (SMS).
 12. Aukciono sistema automatiškai apriboja Aukciono dalyviams tokios paties kainos
  siūlymą dėl to paties Turto. Esant tokiai situacijai, Aukciono sistema fiksuoja pirmiau pasiūliusio
  aukciono dalyvio kainą.
 13. Paskutinis, o kartu ir asmeninis kainos pasiūlymai kiekvienam Aukciono dalyviui
  nurodomi prie kiekvieno Turto aprašymo.
 14. Aukciono organizatorius turi teisę bet kuriuo momentu nutraukti/sustabdyti
  Aukcioną, nurodant objektyvias priežastis.

V. Aukciono pabaiga

 1. Aukcionas baigiasi automatiškai Aukciono sistemoje nurodytu momentu, išskurus
  kai Aukcionas automatiškai tęsiamas 36 punkte numatytu atveju. Pasibaigusio Aukciono būklė
  pasikeičia į „Pasibaigęs“.
 2. Aukcionas laikomas baigtu, kai pasibaigia jo skirtas terminas ir Aukciono
  sistemoje rodomas pranešimas, kuris taip pat siunčiamas ir aukciono dalyviams jų nurodytais
  elektroninio pašto adresais, o Aukciono organizatorius apie pabaigą skelbia Aukciono sistemoje.
 3. Pardavėjas informuojamas apie Aukciono pabaigą bei aukščiausią pasiūlytą Turto
  kainą bei turi teisę sutikti arba atmesti šį siūlymą.
 4. Aukciono laimėtoju pripažįstamas aukščiausią kainą pasiūlęs Aukciono dalyvis, ši
  kaina kartu yra ir Turto pardavimo kaina.
 5. Pardavėjui sutinkant su Aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina, Aukciono laimėtojas
  yra apie tai informuojamas ir jam suteikiamas 5 (penkių) darbo dienų laikotarpis Turto
  įsivertinimui. Jei Turtas atitinka vertę ir kokybę, per 3 (tris) darbo dienas tarp Pardavėjo ir
  Pirkėjo yra sudaroma Preliminarioji sutartis. Jei Turto reali būklė ženkliai skiriasi nuo Pardavėjo
  pateiktos informacijos ir/arba Aukciono metu pasiūlyta kaina yra akivaizdžiai neadekvati Turto
  vertei, Pirkėjas gali keisti savo siūlomą kainą.
 6. Pasibaigus aukcionui ir Pardavėjui sutinkant su Aukciono laimėtojo pasiūlyta
  kaina, Aukciono laimėtojas privalo sudaryti su Pardavėju Preliminariąją sutartį.

VI. Aukcionas laikomas neįvykusiu, kai:

 1. Aukcione nedalyvavo nė vienas Aukciono dalyvis.
 2. Aukciono laimėtojas nesudarė Preliminariosios sutarties (išskyrus 22 punktą).
 3. Pardavėjas vienašališkai atsisako pasirašyti Preliminariąją sutartį (išskyrus 22
  punktą) arba Pirkimo-pardavimo sutartį.
 4. Dėl Aukciono vykdymo metu iškilusių techninių nesklandumų Aukciono
  organizatorius negali nustatyti Aukciono laimėtojo.

VII. Teisės ir pareigos

 1. Aukciono organizatorius turi teisę bet kuriuo metu įspėti Aukciono dalyvį arba
  laikinai ir (ar) neapibrėžtam laikui sustabdyti, apriboti, pakeisti Aukciono dalyvio prenumeratos
  planą, arba panaikinti prieigą prie Aukciono sistemos, jeigu Aukciono dalyvis padarė tokį
  pažeidimą:
  52.1. jeigu Aukciono dalyvis, pripažintas Aukciono laimėtoju, per 46 punkte nurodytą terminą
  atsisako pirkti Turtą arba nesudaro su Pardavėju Preliminariosios sutarties (išskyrus 22 punkte
  nurodyto atvejo);
  52.2. jeigu po Preliminariosios sutarties sudarymo gaunama informacija, jog Aukciono dalyvis
  bando derėtis dėl Turto pirkimo sąlygų, ar mažinti Preliminarioje sutartyje nurodytą Turto kainą;
  52.3. jeigu Aukciono dalyvis bando tiesiogiai susisiekti su Potencialiu pardavėju, siekiant
  nupirkti Turtą ne Aukciono būdu;

52.4. jeigu Turto apžiūrai po suteikto termino Aukciono laimėtojas jo siūlomą kainą sumažina
daugiau, nei 5%, o po papildomos apžiūros paaiškėja, jog kainos sumažinimui nebuvo pagrindo;
52.5. Aukciono dalyvis perdavė informaciją/dokumentus/duomenis tretiesiems asmenims;
52.6. Aukciono dalyvis nesilaiko Aukciono paslaugų sutarties ir Aukciono taisyklių sąlygų.
Tokiu atveju Aukciono organizatorius pasilieka teisę vienašališkai nutraukti Aukciono paslaugų
sutartį, arba apriboti Aukciono dalyvio naudojimąsi Aukciono sistema Aukciono organizatoriaus
nurodytam terminui ir apie tai Aukciono dalyvį informavus elektroniniu paštu;
52.7. jeigu Aukciono dalyvis 90 (devyniasdešimties) dienų laikotarpyje neatlieka jokių kainos
siūlymų Aukciono sistemoje.

 1. Jeigu Aukciono dalyvis, pripažintas Aukciono laimėtoju, atsisako sudaryti arba
  nesudaro su Pardavėju Preliminariosios sutarties (išskyrus 22 punkte nustatytą atvejį) laikoma,
  kad jis atsisako pirkti Turtą, todėl netenka teisės toliau dalyvauti to paties Turto pirkime (kai dėl
  Turto vėl vykdomas Aukcionas).

VIII. Baigiamosios nuostatos

 1. Iškilusių ginčų sprendimas nustatytas Aukciono paslaugų sutartyje.
 2. Aukciono organizatorius pasilieka teisę bet kada papildyti ir/ar pakeisti Aukciono
  taisykles, nedelsiant apie tai informuodamas visus suinteresuotus asmenis bei paskelbdamas
  pakeistas Aukciono taisykles www.giriuaukcionai.lt, todėl aktualia taisyklių redakcija laikoma
  tik www.giriuaukcionai.lt paskelbtoji.