Aukcionų organizavimo ir vykdymo taisyklės

Aktyvi redakcija: 2021-09-24

 

Šiose aukcionų organizavimo ir vykdymo taisyklėse nustatos pagrindinės aukciono aktyvių pasiūlymų, pardavimų organizavimo ir vykdymo principai, Aukciono aktyvių pasiūlymų – pardavimų vykdymo tvarką bei reikalavimai, taikomi aktyviuose pasiūlymuose dalyvaujantiems asmenims,aukcione gali dalyvauti tik registruoti, prisiregistravę potecialūs miško pirkėjai. Miško pardavėjo skelbiamas aukcionas nemokamai, tik turi pateikti visus dokumentus dėl miško pardavimo ir patvirtančius dokumentus miško nuosavybės ir pasirašyti sutartį dėl miško pardavimo aukciono platformoje “giriuaukcionai.lt”.  Aukcioną laimi tas pirkėjas kuris pasiūlo aukčiausią kainą už darduodamą mišką. Pirkimo – pardavimo sutartis sudarymą tarp Pardavėjo ir aukcioną laimėjusio Pirkėjo,  jų teises ir pareigas bei atsakomybę aprašyta aukciono “giriuaukcionai.lt” taisyklėse ir sutartyje.

 1. Aukcionas – Aukciono organizatoriaus valdomoje Interneto platformoje (tinklalapyje, svetainėje, portale ) organizuojamas terminuotas Turto pardavimas kainos pakėlimo būdu, kai Potencialiam pardavėjui nuosavybės teise priklausantis Turtas siūlomas parduoti neribojant kainą, o Turto pirkimo-pardavimo sutartis (įskaitant Preliminariąją sutartį) sudaroma su Galutinę aukščiausią kainą pasiūliusiu Aukciono laimėtoju.
 2. Aukciono dalyvis – potencialus pirkėjas, užsiregistravęs Aukciono sistemoje, susipažinęs su Aukciono taisyklėmis ir sudaręs su Aukciono organizatoriumi Aukciono paslaugų sutartį. Pirkėjais gali būti tik patikimos įmonės ar verslininkai, užsiimantys miško supirkimo veikla.
 3. Aukciono mokestis – Aukciono organizatoriui mokama įmoka, nurodyta Aukciono sistemoje ir/arba Aukciono paslaugų sutartyje, skaičiuojama nuo galutinės aukščiausios pasiektos Turto pardavimo kainos. Sumokama per 3 dienas nuo Preliminarios sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo.
 4. Turtas – Pardavėjui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, ir/arba mediena išsikirtimui, medienos sortimentai, kurie yra siūlomi Aukcione.
 5. Aukciono organizatorius – UAB „Girių servisas“, j.a. kodas 302782859, buveinė Krokuvos g.53-3,Vilnius LT-09306
 6. Aukciono laimėtojas – didžiausią kainą pasiūlęs Aukciono dalyvis, kurį Aukciono organizatorius paskelbė Aukciono laimėtoju.
 7. Konfidenciali informacija – bet kokia verslo, teisinė ir/arba techninė informacija: 1) susijusi su Aukciono paslaugų sutarties turiniu ir/ar jos vykdymu; 2) susijusi su Aukciono paslaugų sutarties šalies ir/ar jos partnerių verslu, veikla, santykiais; 3) bet kokia informacija ir/arba bet kokie dokumentai kuriuos šalys pateikė viena kitai Aukciono paslaugų sutarties vykdymui, taip pat informacija ir dokumentai, atsiradę paminėtos sutarties vykdymo metu; 4) bet kokia kita informacija, kurią šalys viena kitai pateiks raštu, žodžiu ir/arba kitais būdais. Abejojant, ar konkreti informacija yra konfidenciali, ja būtina laikyti konfidencialia.
 8. Pardavėjas – Turto savininkas ar jo įgaliotas asmuo, kuris padedamas Aukciono organizatoriaus, ketina parduoti ir sudaro dėl Turto Preliminarią bei Pirkimo – pardavimo sutartį.
 9. Pirkėjas – Aukciono laimėtojas, su kuriuo dėl Turto sudaromos Preliminari sutartis bei Pirkimo-pardavimo sutartis.
 10. Pirkimo-pardavimo sutartis – pagrindinė Turto pirkimo-pardavimo sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.
 11. Preliminarioji sutartis – Aukciono organizatoriaus parengtas Pardavėjo ir Pirkėjo preliminarus susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis Pardavėjas ir Pirkėjas įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – Pirkimo-pardavimo sutartį.
 12. Potencialus pardavėjas – asmuo (fizinis arba juridinis), Aukciono organizatoriaus valdomoje Interneto platformoje (tinklalapyje, svetainėje, portale) giriuaukcionai.lt užpildęs Aukciono organizatoriaus siūlomą Formą ir pateikęs savo ir siekiamo parduoti Turto duomenis Aukciono organizatoriui siekiant ateityje gauti pasiūlymų. Užpildydamas Formą, Potencialus pardavėjas patvirtina, jog Formoje nurodytas turtas nuosavybės teise priklauso jam, arba jis yra savininko atstovas/įgaliotas asmuo (tokiu atveju pateikiamas atstovavimą/įgalinimus patvirtinantis dokumentas).
 13. Galutinė aukščiausia pasiekta kaina – Aukciono laimėtojo pasiūlyta aukščiausia Turto kaina.
 14. Forma – tai Potencialaus pardavėjo pateikta informacija apie jį ir Turtą, bei kita papildoma informacija, susijusi su Turtu.
 15. Aukciono sistema – tai Aukciono organizatoriaus valdoma ir tvarkoma sistema, kurioje yra pateikiama informacija apie Potencialių pardavėjų skelbiamus Turto pasiūlymus, bei Aukciono dalyviams suteikiamos galimybės kelti kainą atitinkamam Turto pasiūlymui.
 1. Ši Aukciono organizavimo tvarka ir sąlygos (toliau – Aukciono taisyklės) taikomos Aukciono dalyviams, Potencialiems pardavėjams, Aukciono laimėtojams, Pirkėjams, Pardavėjams ir Aukciono organizatoriui. Taip pat jos reglamentuoja Aukciono organizatoriaus ir Aukciono dalyvių santykius, susijusius su Aukciono sistemos naudojimu, paties Aukciono vykdymu, Turto pirkimo – pardavimo tvarką.
 2. Aukciono sistema skirta padėti parduoti Turtą ir suteikti galimybę Aukciono dalyviams varžytis dėl jo pirkimo. Aukcionas organizuojamas tik elektroniniu būdu per giriuaukcionai.lt.
 3. Aukciono organizatorius nekontroliuoja ir negarantuoja bet kurio Potencialaus pardavėjo ir/ar Aukciono dalyvio veiksnumo ar įgaliojimų veikti juridinio asmens vardu pakankamumo. Aukciono organizatorius netikrina jokios informacijos, kurią pateikia Potencialus pardavėjas, taip pat neatlieka jo tapatybės ir duomenų patikrinimo.
 4. Šios Aukciono taisyklės laikomos neatsiejama Aukciono paslaugų sutarties dalimi ir tampa privalomu teisiniu dokumentu.
 5. Aukciono dalyvio/Potencialaus pardavėjo sutikimas su Aukciono taisyklėmis išreiškiamas pasirašant sutartį Aukciono paslaugų sutartį.
 6. Šiose Aukciono taisyklėse pateiktos sąvokos visa apimtimi perkeliamos į Aukciono paslaugų sutartį.
 7. Paskelbus Aukciono laimėtoją, suinteresuotiems asmenims, turintiems pagal galiojančius įstatymus pirmumo teises įsigyti Turtą, pasiūloma pasinaudoti tokiomis teisėmis įstatymuose nustatyta tvarka. Jei tokie asmenys pageidauja įsigyti Turtą esamomis sąlygomis, t.y. už Aukciono laimėtojo pasiūlytą kainą, tuomet Preliminarioji sutartis (jei tokia jau pasirašyta) automatiškai tampa negaliojančią ir Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymas draudžiamas. Aukciono organizatorius ir Pardavėjas nėra atsakingi vienas kitam bei Aukciono laimėtojui už tai, kad pastarasis faktiškai negalėjo įsigyti Turto dėl suinteresuoto asmens apsisprendimo įsigyti Turtą pirmumo teise pagal galiojančius įstatymus. Tokiu atveju Aukciono organizatorius grąžina Aukciono laimėtojui Aukciono mokestį per 5 (penkias) darbo dienas nuo Turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo su suinteresuotu asmeniu.
 8. Jei Aukciono dalyvis, kuris nėra Aukciono laimėtojas, pasinaudoja įstatymuose numatyta pirmumo teise įsigyti Turtą, Aukciono organizatorius turi teisę nutraukti su juo Aukciono paslaugų sutartį.
 9. Kadangi pagal Preliminarios sutarties nuostatas tampa visiškai aišku, ką Pardavėjas nori parduoti ir ką Pirkėjas ketina įsigyti, tai Pardavėjas privalo perduoti Pirkėjui tokios kokybės Turtą, kad jis tiktų tam konkrečiam tikslui, arba įrodyti, kad atskleidė nurodytam tikslui naudoti esančius trūkumus ar kad jie buvo akivaizdūs (CK 6.333 str. 2 d., 4 d.).
 1. Informacija apie kiekvieną rengiamą Aukcioną perduodama Aukciono organizatoriaus pateikiant Aukciono dalyviui nuorodą į Aukcioną bei Turtą, Aukciono paslaugų sutartyje nurodytu Aukciono dalyvio elektroniniu paštu.
 2. Skelbime apie Aukcioną pateikiama tokia informacija: Aukciono trukmė, informacija apie Turtą, dalyvių skaičius, Aukciono mokesčio dydis.
 3. Visa Aukciono organizatoriaus Aukciono sistemoje pateikta informacija apie Turtą laikytina teisinga, tačiau Aukciono organizatorius negarantuoja ir kitaip nepatvirtina pateiktos informacijos tikslumo, išsamumo ir kokybės, taip pat neįsipareigoja jos atnaujinti ir už tai neatsako. Už informacijos tikslumo, išsamumo ir kokybės patikrinimą atsako Aukciono dalyvis.
 1. Aukcioną organizuoja ir vykdo Aukciono organizatorius.
 2. Aukciono pradžia laikomas jo paskelbimas Aukciono sistemoje.
 3. Aukciono organizatorius bet kokiam konkrečiam Turtui gali taikyti skirtingus pardavimo terminus, atitinkamo Turto pardavimo trukmę nurodant Aukciono sistemos Turto aprašymo skiltyje.
 4. Aukciono dalyviui pateikiama informacija apie kitų kainų siūlymus.
 5. Aukciono organizatorius turi teisę savo nuožiūra iki Aukciono pabaigos momento pateikti Aukciono sistemoje bet kokius papildomus duomenis apie Turtą.
 6. Aukciono dalyviui suteikiama galimybė rinktis dalyvauti ar ne kiekviename rengiamame Aukcione.
 7. Norint pasiūlyti Aukcione kainą, būtina laukelyje „Pasiūlyti dabar“ įvesti savo siūlomą kainą ir paspausti mygtuką „Pasiūlyti dabar“. Sėkmingai pateikus kainą Aukciono dalyviui pateikiamas išplaukiantis pranešimas, jog jo pasiūlyta kaina priimta.
 8. Aukciono dalyvio siūlomų kainos didinimų kiekis neribotas, o minimalus kainos didinimas yra 100 (vienas šimtas) eurų.
 9. Kainos siūlymai teikiami iki Aukciono sistemoje ties konkretaus Turto nurodyto Aukciono pabaigos termino. Jei naujos kainos siūlymas pateikiamas per 5 (penkias) minutes iki Aukciono pabaigos, jis yra automatiškai pratęsiamas dar 5 (penkioms) minutėms. Pratęsimų skaičius neribojamas ir tęsiamas iki to momento, kai likus paskutinėms 5 (penkioms) minutėms iki Aukciono pabaigos sistemoje negaunamas nė vienas didesnės kainos siūlymas.
 10. Potencialiam pardavėjui sudaroma galimybė stebėti Aukciono eigą (suteikiama prieiga).
 11. Potencialiam pardavėjui bei Aukciono dalyviams apie Aukciono eigą informacija gali būti teikiama elektroniniu paštu bei trumposiomis žinutėmis (SMS).
 12. Aukciono sistema automatiškai apriboja Aukciono dalyviams tokios paties kainos siūlymą dėl to paties Turto. Esant tokiai situacijai, Aukciono sistema fiksuoja pirmiau pasiūliusio aukciono dalyvio kainą.
 13. Paskutinis, o kartu ir asmeninis kainos pasiūlymai kiekvienam Aukciono dalyviui nurodomi prie kiekvieno Turto aprašymo.
 14. Aukciono organizatorius turi teisę bet kuriuo momentu nutraukti/sustabdyti Aukcioną, nurodant objektyvias priežastis.
 1. Aukcionas baigiasi automatiškai Aukciono sistemoje nurodytu momentu, išskurus kai Aukcionas automatiškai tęsiamas 36 punkte numatytu atveju. Pasibaigusio Aukciono būklė pasikeičia į „Pasibaigęs“.
 2. Aukcionas laikomas baigtu, kai pasibaigia jo skirtas terminas ir Aukciono sistemoje rodomas pranešimas, kuris taip pat siunčiamas ir aukciono dalyviams jų nurodytais elektroninio pašto adresais, o Aukciono organizatorius apie pabaigą skelbia Aukciono sistemoje.
 3. Pardavėjas informuojamas apie Aukciono pabaigą bei aukščiausią pasiūlytą Turto kainą bei turi teisę sutikti arba atmesti šį siūlymą.
 4. Aukciono laimėtoju pripažįstamas aukščiausią kainą pasiūlęs Aukciono dalyvis, ši kaina kartu yra ir Turto pardavimo kaina.
 5. Pardavėjui sutinkant su Aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina, Aukciono laimėtojas yra apie tai informuojamas ir jam suteikiamas 5 (penkių) darbo dienų laikotarpis Turto įsivertinimui. Jei Turtas atitinka vertę ir kokybę, per 3 (tris) darbo dienas tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaroma Preliminarioji sutartis. Jei Turto reali būklė ženkliai skiriasi nuo Pardavėjo pateiktos informacijos ir/arba Aukciono metu pasiūlyta kaina yra akivaizdžiai neadekvati Turto vertei, Pirkėjas gali keisti savo siūlomą kainą.
 6. Pasibaigus aukcionui ir Pardavėjui sutinkant su Aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina, Aukciono laimėtojas privalo sudaryti su Pardavėju Preliminariąją sutartį.

 

 1. Aukcione nedalyvavo nė vienas Aukciono dalyvis.
 2. Aukciono laimėtojas nesudarė Preliminariosios sutarties (išskyrus 22 punktą).
 3. Pardavėjas vienašališkai atsisako pasirašyti Preliminariąją sutartį (išskyrus 22 punktą) arba Pirkimo-pardavimo sutartį.
 4. Dėl Aukciono vykdymo metu iškilusių techninių nesklandumų Aukciono organizatorius negali nustatyti Aukciono laimėtojo.
 1. Aukciono organizatorius turi teisę bet kuriuo metu įspėti Aukciono dalyvį arba laikinai ir (ar) neapibrėžtam laikui sustabdyti, apriboti, pakeisti Aukciono dalyvio prenumeratos planą, arba panaikinti prieigą prie Aukciono sistemos, jeigu Aukciono dalyvis padarė tokį pažeidimą:
  • jeigu Aukciono dalyvis, pripažintas Aukciono laimėtoju, per 46 punkte nurodytą terminą atsisako pirkti Turtą arba nesudaro su Pardavėju Preliminariosios sutarties (išskyrus 22 punkte nurodyto atvejo);
  • jeigu po Preliminariosios sutarties sudarymo gaunama informacija, jog Aukciono dalyvis bando derėtis dėl Turto pirkimo sąlygų, ar mažinti Preliminarioje sutartyje nurodytą Turto kainą;
  • jeigu Aukciono dalyvis bando tiesiogiai susisiekti su Potencialiu pardavėju, siekiant nupirkti Turtą ne Aukciono būdu;
  • jeigu Turto apžiūrai po suteikto termino Aukciono laimėtojas jo siūlomą kainą sumažina daugiau, nei 5%, o po papildomos apžiūros paaiškėja, jog kainos sumažinimui nebuvo pagrindo;
  • Aukciono dalyvis perdavė informaciją/dokumentus/duomenis tretiesiems asmenims;
  • Aukciono dalyvis nesilaiko Aukciono paslaugų sutarties ir Aukciono taisyklių sąlygų. Tokiu atveju Aukciono organizatorius pasilieka teisę vienašališkai nutraukti Aukciono paslaugų sutartį, arba apriboti Aukciono dalyvio naudojimąsi Aukciono sistema Aukciono organizatoriaus nurodytam terminui ir apie tai Aukciono dalyvį informavus elektroniniu paštu;
  • jeigu Aukciono dalyvis 90 (devyniasdešimties) dienų laikotarpyje neatlieka jokių kainos siūlymų Aukciono sistemoje.
 2. Jeigu Aukciono dalyvis, pripažintas Aukciono laimėtoju, atsisako sudaryti arba nesudaro su Pardavėju Preliminariosios sutarties (išskyrus 22 punkte nustatytą atvejį) laikoma, kad jis atsisako pirkti Turtą, todėl netenka teisės toliau dalyvauti to paties Turto pirkime (kai dėl Turto vėl vykdomas Aukcionas).
 1. Iškilusių ginčų sprendimas nustatytas Aukciono paslaugų sutartyje.
 2. Aukciono organizatorius pasilieka teisę bet kada papildyti ir/ar pakeisti Aukciono taisykles, nedelsiant apie tai informuodamas visus suinteresuotus asmenis bei paskelbdamas pakeistas Aukciono taisykles giriuaukcionai.lt, todėl aktualia taisyklių redakcija laikoma tik www.giriuaukcionai.lt paskelbtoji.

Aukciono skelbėjo tai yra  pardavėjo ir prkėjų dalyvavimo aukcione giriuaukcionai.lt  sutartis.

 

Sutartis

Giriuaukcionai.lt

Miškų aukcionai

Miško vertės įvertinimas, paskaičiavimas, miško aukcionai už miško rinkos kainą .

Giriuaukcionai.lt

Miškų aukcionai

Norite sužinoti savo miško kainą?

Giriuaukcionai.lt

Miškų aukcionai

Turite klausimų? Susisiekite mielai pakonsultuosime, patarsime.

Giriuaukcionai.lt

Miškų aukcionai

JŪSŲ MIŠKAS VERTAS TEISINGOS KAINOS

Geriausias pasirinkimas gauti
teisingą kainą už Jūsų mišką.

Giriuaukcionai.lt

Miškų aukcionai

JŪSŲ MIŠKAS
VERTAS
TEISINGOS KAINOS

Geriausias pasirinkimas gauti teisingą kainą už Jūsų mišką.

Giriuaukcionai.lt

Miškų aukcionai

JŪSŲ MIŠKAS VERTAS TEISINGOS KAINOS

Geriausias pasirinkimas gauti teisingą kainą už Jūsų mišką.

Giriuaukcionai.lt

Miškų aukcionai

JŪSŲ MIŠKAS VERTAS TEISINGOS KAINOS

Geriausias pasirinkimas gauti teisingą kainą už Jūsų mišką.

REIKIA PAGALBOS? SUSISIEKITE SU MUMIS

  Mūsų kontaktai

  Miškų aukcionai

  Adresas:
  Krokuvos g. 53-3, LT-09306 Vilnius

  El.paštas:
  info@giriuaukcionai.lt

  Telefonas:
  +370 611 75751

  Patarimai naujienos

  Miško kaina
  Noriu sužinoti, kokia mano miško kaina? Nežinant, kiek gautumėte…
  Miško atsodinimas
  Miško atsodinimas turi būti vykdomas pagal želdinimo ir žėlinimo…
  Miško kirtimas
  Ar galiu kirsti mišką be leidimo? Miško savininkas turi…

  Naudingos nuorodos